Senior Instructor

Mr. Shuhabuddin Mallah


Mr. Shuhabuddin Mallah is serving as Senior Instructor in PITE, Sindh.

Senior Instructor

Ms. Kaubkab Shamim


Ms. Kaubkab Shamim Senior Instructor is serving as Senior Instructor in PITE, Sindh.

Senior Instructor

Dr. Mir Hassan Dahri


Dr. Mir Hassan Dahri is serving as Senior Instructor in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Mashooque Ali Samo


Mr. Mashooque Ali Samo is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Tahir Hussain Soomro


Mr. Tahir Hussain Soomro holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Allah Nawaz Channa


Mr. Allah Nawaz Channa holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Asif Ali Soomro


Mr. Asif Ali Soomro holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Allah Wadayo


Mr. Allah Wadayo holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer/ICT Co-ordinator

Mr. Nisar Ahmed Dahri


Mr. Nisar Ahmed Dahri holds BS(CS),MS(IT),Ph.D (Contin…),M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Ms. Farzana Mallah


Ms. Farzana Mallah holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr.Abdul Latif Siyal


Mr.Abdul Latif Siyal holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Ms.Naheed Afroze


Ms.Naheed Afroze holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Iqbal Shaikh


Mr. Iqbal Shaikh holds M.A,M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Lecturer

Mr. Ihsan Ali Laghar


Mr. Ihsan Ali Laghar holds M.S(Physics),M.Ed and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.

Senior Instructor

Mr. Zaheer Abbas Chang


Mr. Zaheer Abbas holds MSc(Chemistry) , M.Ed(AKU-IED) and and is serving as Lecturer in PITE, Sindh.